การจดทะเบียนเลิกบริษัท

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเลิกกิจการโดยมีความประสงค์ของผู้ถือหุ้น จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อทำการลงมติเลิกกิจการ จึงจะสามารถไปยื่นจดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกมีดังนี้

  1. เมื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการตกลงกันเลิกบริษัท ต้องออกหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท จะต้องทำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันเพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว และส่งไปรษณีย์ตอบรับให้ผู้ถือหุ้น
  2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติพิเศษให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม และจะต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
  3. หลังจากจัดประชุมเสร็จแล้วจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี) ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท
  4. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีระหว่างเลิกกิจการบริษัทจะต้องมีการชำระบัญชี
  5. ผู้ชำระบัญชียื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจบัญชีภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท

 

 

ในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่กิจการไปไม่ไหวการเลิกประกอบกิจการเป็นอีกทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ

www.pornkawinthip.com