การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึงปี

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นภาษีที่เสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาเสียภาษีสิ้นปี (เดือนมีนาคมปีถัดไป)  ภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได้

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่

  • บุคคลธรรมดา
  • ผู้ถึงแก่ความตาย
  • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8 แต่ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยต่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์

การคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี

หลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นแบบเดียวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

1.นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด (หักค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี)

เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

หัก ค่าลดหย่อนหักได้กึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด (หักได้ครึ่งหนึ่งของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักทั้งปี)

หลือ เงินได้สุทธิ นำเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

หวังว่าทุกคนจะเข้าใจหลักการในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีได้มากขึ้นนะค่ะ