ขยายเวลาการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบการนำส่ง และการชำระภาษีอากร( เฉพาะผู้ประการที่ยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนภาษีสิงหาคม 2563 แบบภาษีดังนี้

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  • (ภ.พ.36)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ให้สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้จนถึงสิ้นเดือนถัดจากเดือนภาษี เช่น เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

เครดิตร กรมสรรพากร