ค่าที่จอดรถจะใช้เอกสารอะไรประกอบการบันทึกบัญชี

ค่าที่จอดรถจะใช้เอกสารอะไรประกอบการบันทึกบัญชี

            หากพนักงานของกิจการได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้ติดต่อธุรกิจนอกสถานที่ทำงาน ซึ่งจะต้องนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจอดตามสถานที่ต่างๆ สถานที่บางแห่งอาจมีค่าที่จอดรถ กรณีที่ต้องเสียค่าที่จอดรถจะต้องขอบิล ใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีจากผู้ให้บริการที่จอดรถมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อเป็นหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 
           หากบางสถานที่เรียกเก็บค่าที่จอดรถแต่ไม่มีหลักฐานการเรียกเก็บเงินให้พนักงาน ในทางภาษีอากรจะถือเป็นรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ และหากค่าบริการที่จอดรถดังกล่าวมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีซื้อเกิดขึ้นจะไม่มีสิทธิขอคืนได้หากรถดังกล่าวเป็นรถยนต์หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน แต่หากกิจการพิสูจน์ได้ว่ารถดังกล่าวไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน กิจการยอมมีสิทธิขอภาษีซื้อขอคืนได้ ดังนั้นเมื่อกิจการมีสิทธิขอภาษีซื้อคืนจะต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปจากผู้ให้บริการที่จอดรถและควรระบุเลขทะเบียนรถบนใบกำกับภาษีด้วยเพื่อลดข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมินว่า เป็นรถประเภทใด
www.pornkawinthip.com