ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานถือเป็นรายได้ไหม

บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัท พนักงงานแต่ละคนที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องนำจำนวนเงินเบี้ยประกันไปรวมเป็นรายได้ส่วนบุคคลเพื่อนำไปคำนวณเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีหรือไม่

เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการหรือประกันชีวิตหมู่ ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์คือพนักงานดังนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนพนักงานถือเป็นประโยชน์เพิ่มจากการจ้างแรงงานของพนักงาน พนักงานแต่ละคนจะต้องนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉพาะส่วนของตนไปรวมคำนวณเป็นเงินเดือนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย