ค่าโฆษณาใน facebook ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ไหม

การจ่ายเงินให้กับค่าโฆษณาใน facebook จะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ไหม ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เป็นรูปแบบไหน เป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือในรูปแบบของนิติบุคคล (บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)

1.กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายค่าโฆษณา  หากเราดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ต้องดูว่าเราเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบไหน หากเลือกแบบเหมาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แบบนี้รายจ่ายค่าโฆษณาไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะรวมอยู่ในอัจตราเหมาหมดแล้ว แต่หากเราเลือกหัก ค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าโฆษณา facebook  ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ และต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ระบุไว้ชัดเจน

2.กรณี นิติบุคคลเป็นคนจ่ายค่าโฆษณา facebook ตอบว่าสามารถใช้ได้ค่ะ หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกิดจากการดำเนินงานของกิจการโดยตรง และเงินที่ชำระค่าโฆษณาเป็นเงินที่ออกโดยบริษัท ไม่ว่าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตร หรือจ่ายผ่านธนาคาร แต่บริษัทจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ด้วยแบบ ภ.พ.36 แทน facebook ด้วยนะค่ะ ทำไมบริษัทต้องนำส่งแบบ ภ.พ.36 และแบบ ภ.พ.36 คืออะไร แบบ ภ.พ.36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักร

สาเหตุ ที่ทางบริษัทจะต้องนำส่งแทน facebook เพราะ facebook เป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ต่างประเทศแต่เราเป็นผู้ใช้บริการในประเทศ ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แทนและนำส่งแทน facebook  เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดเก็บภาษี โดยใช้แบบ ภ.พ.36 นำส่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศพร้อมแบบ ภงด.1,3,53 นะค่ะ ไม่ได้ยื่นพร้อมแบบ ภ.พ.30 นะค่ะทุกคนและนำใบเสร็จที่ได้รับจากรมกสรรพากรมายื่นขอคืนภาษีในเดือนที่นำส่งภาษี

เช่น บริษัท ก จ่ายค่าโฆษณา facebook ในวันที่ 25 พ.ค  2562 เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ภาษี 7% เท่ากับ 420 บาท  บริษัท ก นำส่งแบบ ภ.พ. 36 ในวันที่ 07 มิย 2562 มียอดภาษีอยู่ 420 บาท บริษัท ก สามารถนำภาษีจำนวน 420 บาทมาขอคืนภาษีซื้อในเดือน มิถุนายนได้เลยค่ะ

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องค่าโฆษณา facebook เพิ่มมาขึ้นนะค่ะ