ค่าโทรศัพท์มือถือพนักงานจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงานจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ปัญหาที่พบบ่อยในกิจการเกือบทุกกิจการคือ การที่บริษัทอนุญาตให้พนักงานนำโทรศัพท์มือถือของพนักงานเข้ามาใช้ในงานของกิจการได้ โดยมีระเบียบกำหนดให้เบิกค่าโทรศัพท์มือถือได้ตามจำนวนเงินที่กิจการได้กำหนดไว้ เช่น เดือนละ 1,000 บาท ซึ่งพนักงานจะต้องนำบิลหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมาเคลียร์เงินกับกิจการ
เมื่อกิจการได้รับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงาน จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่ และภาษีที่เกิดขึ้นขอคืนได้หรือไม่ ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นชื่อของพนักงาน ที่อยู่ก็เป็นที่อยู่ของพนักงาน หากกิจการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าค่าโทรศัพท์แต่ละเดือนเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ เพราะบางครั้งพนักงานใช้ส่วนตัวด้วย ดังนั้นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าโทรศัพท์ของพนักงานจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามของกิจการ
www.pornkawinthip.com