จดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนและวิธีการในการจดบริษัท สิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการทั้งหมด มีดังนี้

  1. จดจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทจำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากร
  3. ขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน ที่สำนักงานประกันสังคม
  4. จัดทำประชุมสามัญ (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่) แบบประกาศหนังสือพิมพ์และอื่นๆ
  5. จัดทำแบบคำขอยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่กรมสรรพากร
  6. จัดทำคำขอยื่นงบการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E-FILING)
  7. จัดทำคำขอยื่นขอรหัสผ่านระบบ (E-REGISTRATION) เฉพาะกรรมการเท่านั้น
  8. จัดทำสมุดทะเบียนใบหุ้น และใบหุ้นของบริษัท
  9. จดทะเบียนการนำส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICES) ที่สำนักงานประกันสังคม