ตัวอย่างการออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

ตัวอย่างการออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีและออกใหม่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทำใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ให้ดำเนิการดังต่อไปนี้
  1. เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
  2.  จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่เดิม แต่จะต้องลงวันที่ เดือน ปี ให้ตรงกับวัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีเดิม
  3. และจะต้องหมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีใหม่ว่า ” ยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่…เล่มที่ ” และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

 

 
www.pornkawinthip.com