ตัวอย่าง รายได้เกิน 1,800,000 ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง

นาง ก ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในปี 2560 ท่านได้ขายและส่งมอบสินค้าแล้วมูลค่า 1,650,000 บาท และยังได้รับชำระราคาสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้วของปี 2559 อีกจำนวน 500,000 บาท ทำให้ปี 2560 นาง กมีรายได้จากการขายสินค้าที่ได้รับชำระรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท ซึ่งเกินฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม นาง ก  มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ อย่างไร
ตอบ

นาง ก ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์และสินค้าเบ็ดเตล็ด เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา ๗๗/๑ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อปรากฏว่า ในปี 2560 นาง ก ได้ขายอะไหล่รถยนต์และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยได้ส่งมอบสินค้าทั้งหมดในปีเดียวกันมีมูลค่ารวม 1,650,000 บาท กรณีนี้ถือว่า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในปี 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ซึ่งยังไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม แม้ในปี2560 จะได้รับชำระราคาสินค้าที่ได้มีการส่งมอบไปแล้วในปี 2559 อีกจำนวน 500,000 บาท อันทำให้มีจำนวนเงินได้ที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท ซึ่งเกิน 1,800,000 บาทต่อปีก็ตาม จึงไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

 

www.pornkawimthip.com