บริจาคให้กิจการวิจัยฯลดหย่อนภาษีได้

บริจาคให้กิจการวิจัยฯลดหย่อนภาษีได้

กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 336) สำหรับการบริจาคเงินเพื่อกิจการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 กองทุน

  1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
  2. กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  4. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการบริจาควันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2562

  • ลดหย่อนได้ 2 เท่า ไม่เกิน 10% -ของเงินได้สุทธิ สำหรับบุคคลธรรมดา
  • บันทึกรายจ่ายได้ 2 เท่าไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคล

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการบริจาค วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  • ลดหย่อนได้ 1 เท่า ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ สำหรับบุคคลธรรมดา
  • ลงรายจ่ายได้ 1 เท่า ไม่เกิน 2%  ของกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคล

www.pornkawinthip.com