ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีในกิจการของตนเอง ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของกิจการ  เมื่อพระราชบัญญัติการบัญชี  2543 มีผลบังคับใช้ได้กำหนด ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี คือ

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  2. บริษัทจำกัด
  3. บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
  4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

ต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด