ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. ภาษีซื้อที่กฎหมายให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT  รายอื่น หรือภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า การรับโอนสินค้านำเข้า การขายทอดตลาดทรัพย์สิน การชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0 โดยสินค้าหรือบริการ
  2. ภาษีซื้อต้องห้าม  หมายถึง ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณ VAT หรือนำมาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ใน ม.82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ VAT