ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภงด.51)

             แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 กำหนดให้นิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 เดือนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาตาม ม.68 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมทั้งชำระภาษีต่ออำเภอ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ได้แก่

  1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติที่จัดทำประมาณการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
  2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)จริงในครึ่งปีแรก

 

****ภาษีที่ชำระไว้แล้ว ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษี****

****ห้ามใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่า 12 เดือน***

 

ความรับผิดกรณีไม่ยื่นแบบหรือยื่นไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ยื่นรายการและชำระภาษี ตาม ม.67 ทวิ (1) หรือยื่นรายการและชำระภาษีตาม ม.67 ทวิ (1) โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้เกิดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันควร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ตาม ม.67 ทวิ (1) หรือ ของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรืองของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณี

“ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตาม ม.67(2) หรือยื่นรายการและชำระภาษีตาม ม.67 ทวิ (2) ไว้ไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระขาดไป

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตาม ม.67 ทวิ (2) หรือของภาษีที่ชำระขาด แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งวรรคสอง ให้ถือเป็นค่าภาษีและอาจลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

การคำนวณกรณีไม่ยื่นแบบ

  1. ไม่ยื่นรายการและชำระภาษีภายใน 2 เดือน + ไม่มีเหตุอันควร

เงินเพิ่มร้อยละ 20 X (จำนวนภาษีสิ้นรอบ/2)

  1. ยื่นรายการและชำระภาษีเมื่อพ้น 2 เดือน +ไม่มีเหตุอันสมควร

เพิ่มร้อยละ20 X จำนวนภาษีครึ่งรอบ

  1. ยื่นรายการและชำระภาษีภายใน 2 เดือน + ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกินร้อยละ 25 +ไม่มีเหตุอันสมควร

เพิ่มร้อยละ 20 X จำนวนภาษีที่ชำระขาด (โดยไม่คำนึงถึงภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย)

  • เงินเพิ่มตาม ม.67 ตรี ให้ลดลงเหลือ 1.5% ต่อเดือนเศษของเดือนของเงินภาษีแต่ไม่เกินอัตราตาม กม.ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542
  • ม.35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ม.17 ม.50 ทวิ หรือ ม.51 เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 

กำหนดการยื่นแบบ

  • หากยื่นฉบับกระดาษ ผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1

กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

  • หากยื่นแบบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561