ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

นาย ก ทำสัญญาให้เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโครงเหล็กและติดป้ายโฆษณามีกำหนดเวลาเช่า ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อัตราค่าเช่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียวจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ท่านได้ใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้นำค่าเช่าทั้งหมดที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๓ (ภ.ง.ด.๙๓ คือแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี) เพื่อชำระภาษีล่วงหน้าโดยทำการเฉลี่ยค่าเช่าตามส่วนจำนวนปีที่ให้เช่า ดังนี้
๑. ปี ๒๕๖๐ เฉลี่ยค่าเช่า ๔ เดือน (๑ ก.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๖๐) เป็นเงินได้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ปี ๒๕๖๑ เฉลี่ยค่าเช่า ๑๒ เดือน (๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๑) เป็นเงินได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ปี ๒๕๖๒ เฉลี่ยค่าเช่า ๑๒ เดือน (๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๒) เป็นเงินได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ปี ๒๕๖๓ เฉลี่ยค่าเช่า ๘ เดือน (๑ ม.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๓) เป็นเงินได้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อถึงกำหนดชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแต่ละปีภาษี ท่านได้นำจำนวนภาษีชำระล่วงหน้าตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๓ ไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๐ ของแต่ละปีภาษี จึงถามว่า การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. ๙๓ และการนำจำนวนภาษีที่ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระแต่ละปีภาษี ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ณีที่ท่านทำสัญญาให้เช่าที่ดินมีกำหนดเวลา ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อัตราค่าเช่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียว จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เงินค่าเช่าที่ได้รับทั้งหมดเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับล่วงหน้า ท่านมีสิทธินำค่าเช่าจำนวนดังกล่าวไปเฉลี่ยเป็นรายปีชำระตามส่วนแห่งจำนวนปีหรือเศษของปีของอายุการเช่าได้ แล้วยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๓ พร้อมภาษีเงินได้ที่คำนวณได้จากค่าเช่าที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปี ๒๕๖๐ ให้เริ่มเฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาเช่าถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๒ ให้เฉลี่ยเต็มปี และปี ๒๕๖๓ ให้เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า และเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษี นาย ก มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๐ โดยนำเงินค่าเช่าตามส่วนที่ได้เฉลี่ยไว้ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๓ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจึงนำจำนวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๓ แต่ละฉบับมาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวนได้ในแต่ละปีภาษี

เครดิต กรมสรรพากร

www.pornkawinthip.com