ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)

การยกเว้น Vat  ม.81(1) มีดังต่อไปนี้

 1. พืชผลทางการเกษตร
 2. สัตว์
 3. ปุ๋ย
 4. ปลาป่น อาหารสัตว์
 5. ยา เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์
 6. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน
 7. สถานศึกษา
 8. งานศิลปะและวัฒนธรรม
 9. การประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ
 10. สถานพยาบาล
 11. การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
 12. ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
 13. สัญญาจ้างแรงงาน
 14. จัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น
 15. นักแสดงสาธารณะ
 16. ขนส่งในราชอาณาจักร
 17. ขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่โดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
 18. เช่าอสังหาริมทรัพย์
 19. การให้บริการของส่วนท้องถิ่น
 20. การขาย ให้บริการของราชการ
 21. การขาย ให้บริการเพื่อประโยชน์ทางศาสนา หรือ สาธารณกุศล
 22. อื่นๆ ตาม พรฏ.239