รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 คน กับนักบัญชี

รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 คน

ตามประกาศอธิบดี ฉบับที่42 ลว. 29 ธ.ค. 2535 ภาษีซื้อต้องห้ามรถยนต์มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตาม กม. สรรพาสามิต

  1. รถปิคอัพ 4 ประตู เป็นรถยนต์นั่ง เป็นรายจ่ายทาง CIT (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) หักค่าเสื่อมตามกลักเกณฑ์ พรฎ.145 แต่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม
  2. รถปิคอัพ 2 ประตู ไม่เป็นรถยนต์นั่ง เป็นรายจ่าย CTI (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) หักค่าเสื่อมตามหลักเกณฑ์ พรฎ.145 (ประเภทอื่นๆร้อยละ 20 และไม่อยู่ในข้อจำกัด 1 ล้านบาท) และไม่เป็นภาษีต้องห้าม

หลักเกณฑ์ ม. 65 ตรี (20) ประกอบกับ พรฎ.315

  1. มูลค่าต้นทุนส่วนที่เกิน1,000,000 บาท เป็นรายจ่ายต้องห้ามและเป็นต้นทุนขายไม่ได้
  2. เช่าซื้อลิสซิ่ง รวม Vat ส่วนที่เกิน 36,000 บาทต่อคันต่อเดือน /1,200 บาทต่อคันต่อวัน เป็นรายจ่ายต้องห้ามเป็นต้นทุนขายไม่ได้