สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษี (แบบเต็มรูปแบบ)

สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ 

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ออก
  3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า /ผู้รับบริการ
  4. เลขที่ใบกำกับภาษี และเล่มที่ …(ถ้ามี)
  5. รายละเอียดของสินค้า หรือบริการ ได้แก่ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ มูลค่า (ไม่รวม VAT) กรณีให้ส่วนการค้าต้องแสดงส่วนการค้าโดยชัดเจน
  6. VAT (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนที่เกิน 2 ตำแหน่งให้ใช้หลัก 5/4)
  7. วันที่ออกใบกำกับภาษี
  8. รายการอื่นที่กรมสรรพากรกำหนด

**** ส่วนที่ไม่มีการบังคับ คือ

ยอดเงินรวม จำนวนเงินตัวอักษร เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษี……….. รายการเหล่านี้สามารถแก้ไขเขียนผิดได้ไม่มีปัญหา