เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ

เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ

ก. บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๑) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๐) แสดงกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน ๑๑,๕๖๖,๑๐๒.๙๐ บาท ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป จำนวน ๕,๕๖๖,๑๐๒.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๒ ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๕๐ พร้อมทั้งชำระเงินเพิ่ม จำนวน ๑๑๑,๓๒๒.๐๖ บาทไว้แล้ว แต่บริษัทฯ มิได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๑ เพิ่มเติมเพื่อชำระเงินเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า เงินเพิ่มที่ต้องชำระนั้นเป็นค่าปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ยื่นหนังสือขอให้กรมสรรพากรอนุโลมให้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ที่นำเงินเพิ่มไปรวมชำระเป็นการชำระเงินเพิ่มตามแบบ ภ.ง.ด.๕๑

กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๑ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น บริษัทฯ ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของภาษีที่ชำระไว้ขาด ตามมาตรา ๖๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยชำระเพิ่มเติมตามแบบ ภ.ง.ด.๕๑ แต่อย่างไรก็ตาม ตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ ได้ชำระเงินเพิ่มดังกล่าวโดยได้นำไปรวมไว้ในแบบ ภ.ง.ด.๕๐ แล้ว จึงถือได้ว่า การชำระเงินเพิ่มของบริษัทฯ ตามแบบดังกล่าว เป็นการชำระเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๖๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๑ เพิ่มเติม โดยหมายเหตุว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมสำหรับเงินเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมซึ่งได้ชำระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ประกอบกับระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จการชำระเงินตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ดังกล่าว โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มอีก