ใบกำกับภาษี (สาขา)

กรณีสถานประกอบการที่เป็นสาขาของผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้ออกใบกำกับภาษีให้ระบุข้อความคำว่า “สาขา” โดยเลขที่ของสาขาให้ระบุเลขที่สาขาตามที่ปรากฎในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น สาขาที่ 1 สาขาที่ 01 เป็นต้น หรือระบุคำย่อที่แสดงได้ว่าเป็น สาขาที่ …. หรือระบุเป็นตัวเลขจำนวน ห้าหลักตามที่ปรากฎอยู่ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อแสดงว่าเป็นรหัสของสาขา “สาขาที่ ……” เช่น 00001 ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย