ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าถือเป็นค่ารับรองไม่

สวัสดีค่ะ เผลอแป๊ปเดียว นี้ก็ผ่านมาครึ่งปีละสำหรับนักบัญชี  นักบัญชีที่ดีก็ต้องวางแผนเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ลูกค้าหรือเจ้านายบ่นตอนปลายปี คำถามที่เจ้านายมักบ่นเราอยู่เสมอคือ ใบเสร็จค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก  ค่าของขวัญปีใหม่ เป็นรายจ่ายทางบัญชีได้ไม่ แล้วเราจะบันทึกเป็นค่าอะไรทางบัญชี และแล้วปัญหาที่นักบัญชีมักพบบ่อยก็คือ วันดีคืนดี เจ้านายก็เอาใบเสร็จค่าอาหารที่ไปทานข้าวกับครอบครัวมายื่นให้ แล้วบอกว่านี้ใช้เป็นค่ารับรองนะ ความเป็นลูกน้องที่ดีก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ก็ต้องรับมาด้วยความกระอักกระอวน ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้น นักบัญชีก็ต้องค่อยชี้แจ้งและบอกเจ้านายอยู่เสมอว่าการเลี้ยงรับรองต้องมีหลักเกณฑ์แบบไหนบ้าง เพื่อจะได้ค่อยระวัง วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าต่างๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้พูดรวมๆก็คือ “ค่ารับรอง” นั้นเองค่ะ วันนี้เรามารู้จักเรื่องค่ารับรองกันค่ะ ค่ารับรอง การใช้สิทธิค่ารับรอง ม.65 ตรี (4 ) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ลักษณะของค่ารับรอง.จำนวนรายจ่ายค่ารับรอง จำนวนรายจ่ายค่ารับรอง หลักฐานรายจ่ายค่ารับรอง ค่ารับรองกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 ลักษณะค่ารับรอง เป็นกรณีจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และผู้ที่ถูกรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้าง เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนเข้าร่วมในการนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น […]

อบรมสัมมนาเพื่อหัก รายจ่ายได้ 2 เท่า 55 จังหวัดเมืองรอง

ข่าวสารทางภาษีก็จะมีมาอัปเดทเรื่อยๆ ตอนนี้สรรพากรกระตุ้น “เรื่องการอบรมสัมมนา 55 จังหวัดเมืองรอง” โดยรัฐบาลให้สิทธินำรายจ่ายในการจัดอบรมสัมมนา มาหัก ค่าใช้จ่ายสูงสุดได้ 2เท่า  เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 รายจ่ายค่าอะไรนำมาใช้สิทธิได้บ้าง ค่าสัมมนา ค่าขนส่ง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมสัมมนา ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียน เงื่อนไขการใช้สิทธิ การอบรมสัมมนาจัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรอง 55 จังหวัดหรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับรายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตน หรือของบริษัทในเครือเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ 437)พ.ศ.2548 มีหลักฐานการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาที่ชัดเจน 55 จังหวัดเมืองรองมีอะไรบ้าง นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ[…..]

จดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนและวิธีการในการจดบริษัท สิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการทั้งหมด มีดังนี้ จดจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทจำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากร ขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน ที่สำนักงานประกันสังคม จัดทำประชุมสามัญ (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่) แบบประกาศหนังสือพิมพ์และอื่นๆ จัดทำแบบคำขอยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่กรมสรรพากร จัดทำคำขอยื่นงบการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E-FILING) จัดทำคำขอยื่นขอรหัสผ่านระบบ (E-REGISTRATION) เฉพาะกรรมการเท่านั้น จัดทำสมุดทะเบียนใบหุ้น และใบหุ้นของบริษัท จดทะเบียนการนำส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICES) ที่สำนักงานประกันสังคม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีในกิจการของตนเอง ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของกิจการ  เมื่อพระราชบัญญัติการบัญชี  2543 มีผลบังคับใช้ได้กำหนด ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด