ใครบ้างต้องยื่น ภ.ง.ด.94

ภ.ง.ด.94 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน  ใครบ้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 "คนโสด"  ที่มีรายได้เกิน …

ค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อยภาษีได้เท่าไหร่

1.เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป  ผู้มีเงินได้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000  บาท คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท เงื่อนไข อายุกรมธรรม์ …