มารู้จักภาษีป้าย

ภาษีป้าย คือ  ภาษีป้ายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ …

การจดทะเบียนเลิกบริษัท

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเลิกกิจการโดยมีความประสงค์ของผู้ถือหุ้น จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อทำการลงมติเลิกกิจการ จึงจะสามารถไปยื่นจดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกมีดังนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการตกลงกันเลิกบริษัท ต้องออกหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท จะต้องทำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 …

ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า

ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 หากประกอบธุรกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยเฉพาะกิจการประเภทนิติบุคคล เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนเรียบร้อยจะมอบ "ใบทะเบียนพาณิชย์" ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ …

ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564

ตามที่กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564 จากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบภาษีออกไปอีกเนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบ e-filing จากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ …