บริษัท พรกวินทิพย์ จำกัด

ทำบัญชีมานานกว่า 20 ปี เราให้คุณมั่นใจสู่ประเทศไทย 4.0 ยุคของนักบัญชีออนไลน์ เราบริการด้วยคุณภาพ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และรวดเร็ว ได้ตามมาตรฐานการบัญชี ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ฟรี ด้านภาษี ระบบการควบคุมการเงินภายใน และผู้ที่กำลังเริ่มต้นเปิดบริษัท

PROMOTION
Promotion

โปรโมชั่นทำบัญชีกับเราวันนี้

ฟรี!! ค่าบริการเดือนแรก, ฟรี!! ค่าจัดทำคำขอยื่นงบการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-FILING), ฟรี!! ค่าจัดทำคำขอยื่นขอรหัสผ่านระบบ (E-REGISTRATION)
About me
About Pornkawinthip

เกี่ยวกับ บริษัท พรกวินทิพย์ จำกัด

 • หากคุณชอบการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
 • เป็นธุรกิจที่ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก ผลดี ผลเสีย ของธุรกิจ
 • เป็นธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ต้องการบัญชีที่รัดคุม วางระบบได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด
 • การจ้างสำนักงานบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชี
 • บริษัทรับทำบัญชีมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชี และยื่นภาษีทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีที่ผิดพลาด
 • ทำให้บริษัททราบเกี่ยวกับผลกำไร/ขาดทุน
 • เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจให้บริการ

บริการของเรา

ยินดีนำเสนอ บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษา

บริการจดทะเบียนบริษัท
เปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ

บริการจดทะเบียนบริษัท
เปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ

บริการรับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี

ขอบเขตการให้บริการ

1.บริการทางบัญชีและภาษี

• บริการจัดทำบัญชีรายเดือน/รายปี ตามหลักมาตรฐานบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตราฐานของกรมสรรพากร (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า)
• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านบัญชีและภาษี
• ปิดงบการเงินประจำปี
• บันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
• จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1,3,53
• จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

ด้านการยื่นแบบรายปี
• จัดทำและยื่นงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์และสรรพากร
• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภงด.50)
• จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• จัดทำและยื่นแบบเงินกองทุนเงินทดแทน กท.20

2.บริการตรวจสอบบัญชี

• เราให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
• รับตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
• จัดทำรายงานข้อบกพร่องของการตรวจสอบ

3.บริการที่ปรึกษา

• รับปรึกษาและแนะนำวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
• ผู้ประกอบการไม่มั่นใจว่างบการเงินที่ทำถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม่
• ผู้ประกอบการซื้อโปรแกรมบัญชีมาแต่ทำไม่ได้ตามวัตถุประสงค์

4. บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และข้อมูลธุรกิจ รับจดชำระบัญชี
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• จองชื่อนิติบุคคล
• จดทะเบียนหนังสือบริคณท์สนธิ
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วัน

5.รับวางระบบบัญชี

• รับวางระบบบัญชีซื้อมา-ขายไป
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
• รับวางระบบบัญชีรับเหมาก่อสร้าง
• รับวางระบบบัญชีผลิตและจำหน่าย
ทำไมต้องมีการวางระบบ
• ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้าถูกต้องชัดเจน
• เพิ่มการควบคุมภายในให้รัดคุม ลดการทุจริต
• ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

อัตราค่าบริการทำบัญชี

ธุรกิจขนาดเล็ก

 • จำนวนเอกสาร
 • 0- 30
2,500 ต่อเดือน

ธุรกิจขนาดกลาง

 • จำนวนเอกสาร
 • 30 - 50
3,500 ต่อเดือน

ธุรกิจขนาดใหญ่

 • จำนวนเอกสาร
 • 50 - 60
4,500 ต่อเดือน

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสารโดยจะคำนวณจากระยะเวลาในการตรวจสอบในการทำงานเป็นหลัก

เริ่มต้นที่ 5,900 บาท

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท (ทุน 1 ล้านบาท)

 • ค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท

  5,500 บาท
 • ค่าอากร

  400 บาท
 • ค่าคัดสำเนาเอกสาร

  450 บาท
 • ราคารวม ค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท + ค่าอากร + คัดสำเนาเอกสาร

  6,350 บาท
 • ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท ค่าบริการจดทะเบียน+ค่าทนาย+ค่าผู้สอบ

  20,000 บาท

ข่าวสารและบทความ

มารู้จักภาษีป้าย

ภาษีป้าย คือ  ภาษีป้ายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ …

การจดทะเบียนเลิกบริษัท

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเลิกกิจการโดยมีความประสงค์ของผู้ถือหุ้น จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อทำการลงมติเลิกกิจการ จึงจะสามารถไปยื่นจดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกมีดังนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการตกลงกันเลิกบริษัท ต้องออกหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท จะต้องทำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 …

ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า

ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 หากประกอบธุรกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยเฉพาะกิจการประเภทนิติบุคคล เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนเรียบร้อยจะมอบ "ใบทะเบียนพาณิชย์" ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ …

ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564

ตามที่กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนกันยายน 2564 จากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบภาษีออกไปอีกเนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบ e-filing จากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ …

โรคอะไรบ้างที่ไม่มีสิทธิเบิกประกันสังคม

โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 13 โรคยกเว้น) ดังนี้ โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย …

การนำส่ง ประกันสังคม ม.39 ต้องทำไง

ม.39 คืออะไร คุณสมบัติของผู้สมัคร เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน …

เบิกกรณีว่างงานจากโรคระบาดโควิท -19 “เหตุสุดวิสัย”

กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย   ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม …

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน “กรณีว่างงาน” ประกันสังคม

"กรณีว่างงาน" ประกันสังคม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 1.จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 2.มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 …

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงการจ้างงานลูกจ้างไว้ หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงสุด 3 เท่า

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงการจ้างงานลูกจ้างไว้และจ่ายค่าจ้าง สามารถหักรายจ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ในการคํานวณภาษีได้ 3 เท่า โดยต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. …

ขยายเวลาการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบการนำส่ง และการชำระภาษีอากร( เฉพาะผู้ประการที่ยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนภาษีสิงหาคม 2563 แบบภาษีดังนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 …

ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเรา

77 มบ.พฤกษา30/1 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย
แขวงบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร. 081-841-5963 , 095-541-9787

Pornkawinthip85@gmail.com