ค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อยภาษีได้เท่าไหร่

1.เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป 

ผู้มีเงินได้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000  บาท คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไข

  • อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป
  • ทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย
  • ได้รับเงินคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันรายปี
  • ห้ามเวนคืนก่อนครบกำหนด

2.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ลดหย่อนได้ 15%  ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ค่าลดหย่อนที่ได้รับสิทธิเมื่อรวมกับกองบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนออมแห่งชาติ (กอช) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไข

  • อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป
  • ทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย
  • ต้องจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอช่วงอายุการจ่าย 55-85 ปีหรือมากกว่านั้น
  • ต้องจ่ายเบี้ยครบก่อนได้รับผลประโยชน์

3.เบี้ยประกันสุขภาพ

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท

เงื่อนไข

  • เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4.เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

เงื่อนไข

บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

เครดิตร กรมสรรพากร

www.porkawinthip.com