รู้จัก ภ.ง.ด.94

ใครต้องยืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94

 • คนโสดมีรายได้เกิน 60,000 บาท
 • คนมีคู่สมรสมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
 • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งมีรายได้เกิน 60,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลมีรายได้เกิน 60,000 บาท
 • วิสาหกิจชุชมชนมีรายได้เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.8 ล้าน
 • มีเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน

มีรายได้มาจากอะไรบ้าง

 • มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 • วิชาชีพอิสระ
 • รับเหมา รับจ้าง
 • ซ่อมบำรุง
 • ขายสินค้า
 • ร้านอาหาร
 • ผู้ค้าออนไลน์
 • นักแสดง
 • นักร้อง
 • บริการอื่นๆ

ยื่นภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี

www.pornkawinthip.com