สิทธิหักลดหย่อนใหม่ ค่าซื้อหน่วยลงทุน

ลดหย่อนใหม่ ค่าซื้อหน่วยลงทุน “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน”

สำหรังหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2575

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

  1. ซื้อหน่วยลงทุน “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 100,000 บาท
    สำหรับปีภาษีนั้น (กรณีซื้อมากกว่า 1 กองทุนให้ทุกกองทุนรวมกันไม่เกินเงื่อนไขข้างต้น)

  2. ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ปี นับแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน (ยกเว้นกรณีทุพพลภาพหรือตาย)
  3. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกองมรดกที่ไม่ได้แบ่ง ไม่สามารถใข้สิทธิได้)
  4. อย่าลืม แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนต่อ บลจ. ทีท่านได้ซื้อหน่วยลงทุนด้วย

    หากถือครบตามหลักเกณฑ์ ผลประโยชน์จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุน “ได้รับยกเว้นภาษี

 

www.pornkawinthip.com