ใครบ้างต้องยื่น ภ.ง.ด.94

ภ.ง.ด.94 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน  ใครบ้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94

“คนโสด”  ที่มีรายได้เกิน 60,000 ขึ้นไป  หรือ “มีคู่สมรส” ที่มีรายได้รวมกันเกิน 120,000 ขึ้นไป (ต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) ที่มาของรายได้มาจาก

  1. เงินได้ประเภทที่ 5 คือ ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น
  2. เงินได้ประเภทที่ 6 คือ วิชาชีพ 6 ประเภท แพทย์ นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์
  3. เงินได้ประเภทที่ 7 คือ รายได้จากการรับเหมา ที่ผู้ภาษีทำหน้าที่จัดหาเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป่็น ค่าแรง ค่าเครื่่องมือ วัสดุอุปกรณ์
  4. เงินได้ประเภทที่ 8 รายได้จากการทำธุรกิจ ร้านขายของ ร้านเสริมสวย นักแสดง ขายของออนไลน์ Youtuber Blogger Streamer เป็นต้น

 

www.pornkawinthip.com