ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้ว

คุณสมบัติ

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อาศัยในอาคารชุด/คอนโดมิเนียม
  • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มีสถานประกอบการในอาคารชุดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนจด VAT 

  1. จดทะเบียนได้ที่ www.rd.go.th ช่องทางเดียวเท่านั้น
  2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พิสูจน์และยืนยันตัวเองดิจิทัล
  3. upload เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.or.go.th

เครดิตร กรมสรรพากร

www.pornkawinthip.com