ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท ก. (บริษัทฯ) หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร มีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้ ๑. บริษัทในเครือ อ. ได้กำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติของพนักงานเป็นครั้งคราว โดยมีการแบ่งคำนวณเป็น ๒ กรณี คือ ๑.๑ กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงครั้งละ ๔๐๐ บาท ๑.๒ กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงครั้งละ ๒๐๐ บาท ๒. บริษัทฯ ขอหารือว่า ค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร ตอบ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พนักงานได้รับจากการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว ซึ่งพนักงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น เฉพาะในการที่จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา […]

การปรับเปลี่ยนอายุการเกษียณ

เนื่องจากปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือกลุ่มคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ผลที่ตามมาสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาจะส่งผลทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือรายได้ประชาชาติลดน้อยลง เนื่องจากสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการกำหนดอายุที่ควรเกษียณอายุราชการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงบุคคลภาครัฐมีอาชีพหลังเกษียณในช่วงวัยต่างๆได้อย่างเหมาะสมจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี  ซึ่งไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย และกำหนดเป้าหมายให้ในปี 2567 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุราชการที่อายุ 63 ปี ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้รับราชการต่อไป ณ วันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป หรือระดับทักษะพิเศษและต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้ส่วนราชการยังคงต้องคำนึงถึง ต้องมีสภาวะการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพทั้งในส่วนราชการนั้นเองและในภาพรวม ต้องมีความสามารถในทางวิชาการหรือความสามารถเฉพาะตัวและมีความยากในการหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฎิบัติหน้าที่แทน ต้องมีความจำเป็นของทางราชการและต้องคำนึงถึงความสมัครใจของข้าราชการด้วย ต้องผ่านการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างการและจิตใจ   www.pornkawinthip.com

บริจาคให้กิจการวิจัยฯลดหย่อนภาษีได้

บริจาคให้กิจการวิจัยฯลดหย่อนภาษีได้ กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 336) สำหรับการบริจาคเงินเพื่อกิจการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 กองทุน กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข   สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการบริจาควันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2562 ลดหย่อนได้ 2 เท่า ไม่เกิน 10% -ของเงินได้สุทธิ สำหรับบุคคลธรรมดา บันทึกรายจ่ายได้ 2 เท่าไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคล สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการบริจาค วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้ 1 เท่า ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ[…..]

ค่ารับรอง

ลักษณะของค่ารับรอง ต้องเป็นกรณีจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และผู้ถูกรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้าง เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนเข้าร่วมในการนั้น เป็นค่าใช้จ่ายอันอาจอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา กรณีให้เป็นสิ่งของต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท/คน/คราว  นอกจากนี้การให้สิ่งของเป็นค่ารับรองหรือการบริการอาจต้องเสีย VAT โดยถือเป็นการขายสินค้า เนื่องจาก กม. กำหนดให้ค่ารับรองเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ ต้องมีหลักฐานการจ่าย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในกิจการ ค่ารับรองดังกล่าวให้รวมค่า VAT ด้วย จำนวนรายจ่ายค่ารับรอง หักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายก่อนหักรายจ่าย เปรียบเทียบ กับทุนจดทะเบียนที่ที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ให้เลือกจำนวนใดที่มากกว่า X ร้อยละ 0.3  แต่ กม.กำหนดให้หักได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท หักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท หลักฐานการจ่ายค่ารับรอง ต้องมีกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติหรือสั่งจ่ายค่ารับรอง ต้องมีใบรับหรือหลักฐานของผู้รับสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรอง ตัวอย่างค่ารับรอง ถาม บริษัทฯ พาลูกค้าไปเล่นกอล์ฟถือเป็นค่ารับรองหรือไม่ ตอบ ถือเป็นค่ารับรองได้ แต่ต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาท[…..]

ภาษีซื้อต้องห้าม

   ภาษีชื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อที่ผุ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อลักษณะของภาษีซื้อต้องห้าม ลักษณะของภาษีซื้อต้องห้าม ไม่มีใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีสูญหาย หรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้  ไม่มีใบกำกับภาษีเนื่องจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่ออกใบกำกับภาษี หรือ ออกใบกำกับภาษีแต่ระบุชื่อบุคคคลอื่น   ใบกำกับภาษีสูญหายหรือไม่สามารถแสดงใบกำกับภาษีได้ กรณีใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีขายนำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อต้องเป็นใบกำกับภาษีซื้อแบบเต็มรูปแบบและต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หากใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหท่ยกำหนดภาษีซื้อนั้นจะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มควรตรวจสอบใบกำกับภาษีว่ามีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ก่อนที่จะรับใบกำกับภาษีนั้นมาใช้ ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพื่อหากำไรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากภาษีซื้อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเพื่อหากำไรของผุ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้ามถึงแม่ใบกำกับภาษีนั้นจะมีรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกันที่ไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแห่บุคคลใดๆและไม่ว่าจะอำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม คามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการหรือที่ให้บุคคลอื่น ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีเป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีมีดังนี้ บุคคลผู้ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่นอกราชอาณาจักร และมีตัวแทนทำการออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทรัพย์สินถูกนำออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นโดยบุคคลอื่น ผู้ซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กฎหมายไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ดังนี้ ภาษีซื้อที่เกิดจากซื้อ เช่าซื้อ เช่าหรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน  10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน[…..]

ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ภาษีซื้อที่กฎหมายให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT  รายอื่น หรือภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า การรับโอนสินค้านำเข้า การขายทอดตลาดทรัพย์สิน การชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0 โดยสินค้าหรือบริการ ภาษีซื้อต้องห้าม  หมายถึง ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณ VAT หรือนำมาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ใน ม.82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ VAT