สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษี (แบบเต็มรูปแบบ)

สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ  คำว่า “ใบกำกับภาษี” ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ออก ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า /ผู้รับบริการ เลขที่ใบกำกับภาษี และเล่มที่ …(ถ้ามี) รายละเอียดของสินค้า หรือบริการ ได้แก่ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ มูลค่า (ไม่รวม VAT) กรณีให้ส่วนการค้าต้องแสดงส่วนการค้าโดยชัดเจน VAT (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนที่เกิน 2 ตำแหน่งให้ใช้หลัก 5/4) วันที่ออกใบกำกับภาษี รายการอื่นที่กรมสรรพากรกำหนด **** ส่วนที่ไม่มีการบังคับ คือ ยอดเงินรวม จำนวนเงินตัวอักษร เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษี……….. รายการเหล่านี้สามารถแก้ไขเขียนผิดได้ไม่มีปัญหา

ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานถือเป็นรายได้ไหม

บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัท พนักงงานแต่ละคนที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องนำจำนวนเงินเบี้ยประกันไปรวมเป็นรายได้ส่วนบุคคลเพื่อนำไปคำนวณเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีหรือไม่ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการหรือประกันชีวิตหมู่ ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์คือพนักงานดังนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนพนักงานถือเป็นประโยชน์เพิ่มจากการจ้างแรงงานของพนักงาน พนักงานแต่ละคนจะต้องนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉพาะส่วนของตนไปรวมคำนวณเป็นเงินเดือนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย  

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึงปี

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นภาษีที่เสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาเสียภาษีสิ้นปี (เดือนมีนาคมปีถัดไป)  ภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตาย กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่ เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8 แต่ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยต่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ การคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี หลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นแบบเดียวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 1.นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด (หักค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว หัก ค่าลดหย่อนหักได้กึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด (หักได้ครึ่งหนึ่งของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักทั้งปี) เหลือ เงินได้สุทธิ นำเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   หวังว่าทุกคนจะเข้าใจหลักการในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีได้มากขึ้นนะค่ะ    

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกเอกสารที่มีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด (อย่างย่อ)”

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกเอกสารที่มีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด (อย่างย่อ)” ๑. นาย ณ. ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยมิได้เป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ารายใด น้ำมัน เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการท้องถิ่นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการรับเงินในระยะแรก (ประมาณปี ๒๕๕๒) เป็นบิลส่งของชื่อร้าน โดยส่งมอบต้นฉบับให้กับส่วนราชการ สำเนาติดไว้กับเล่ม เมื่อใช้หมดเล่มก็ไม่ได้เก็บเอกสารไว้แต่อย่างใด ๒. ต่อมา มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมาติดต่อเติมน้ำมันและแจ้งว่า หากตกลงจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องออกเอกสารตามตัวอย่างที่นำมาให้ซึ่งเป็น เอกสารที่มีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด (อย่างย่อ)” โดยในเอกสารที่พิมพ์มามีรายการ ดังนี้ (๑) รายการคำว่า “ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด (อย่างย่อ)” (๒) รายการ “เล่มที่ เลขที่” (๓) รายการ ชื่อร้าน (๔) รายการ ที่อยู่ “๔๗ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้าน จังหวัดนครราชสีมา” (๕) รายการ “หมายเลขโทรศัพท์ (๖) รายการ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (๗) รายการ[…..]

เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ

เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ ก. บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๑) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด.๕๐) แสดงกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน ๑๑,๕๖๖,๑๐๒.๙๐ บาท ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป จำนวน ๕,๕๖๖,๑๐๒.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๒ ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๕๐ พร้อมทั้งชำระเงินเพิ่ม จำนวน ๑๑๑,๓๒๒.๐๖ บาทไว้แล้ว แต่บริษัทฯ[…..]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ นาย ก ทำสัญญาให้เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโครงเหล็กและติดป้ายโฆษณามีกำหนดเวลาเช่า ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อัตราค่าเช่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียวจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ท่านได้ใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้นำค่าเช่าทั้งหมดที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.๙๓ (ภ.ง.ด.๙๓ คือแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี) เพื่อชำระภาษีล่วงหน้าโดยทำการเฉลี่ยค่าเช่าตามส่วนจำนวนปีที่ให้เช่า ดังนี้ ๑. ปี ๒๕๖๐ เฉลี่ยค่าเช่า ๔ เดือน (๑ ก.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๖๐)[…..]

ตัวอย่าง รายได้เกิน 1,800,000 ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง นาง ก ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในปี 2560 ท่านได้ขายและส่งมอบสินค้าแล้วมูลค่า 1,650,000 บาท และยังได้รับชำระราคาสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้วของปี 2559 อีกจำนวน 500,000 บาท ทำให้ปี 2560 นาง กมีรายได้จากการขายสินค้าที่ได้รับชำระรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท ซึ่งเกินฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม นาง ก  มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ อย่างไร ตอบ นาง ก ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์และสินค้าเบ็ดเตล็ด เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการตามมาตรา ๗๗/๑ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อปรากฏว่า ในปี 2560 นาง ก ได้ขายอะไหล่รถยนต์และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยได้ส่งมอบสินค้าทั้งหมดในปีเดียวกันมีมูลค่ารวม 1,650,000 บาท กรณีนี้ถือว่า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในปี 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ซึ่งยังไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม แม้ในปี2560 จะได้รับชำระราคาสินค้าที่ได้มีการส่งมอบไปแล้วในปี 2559[…..]

ค่าโฆษณาใน facebook ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ไหม

การจ่ายเงินให้กับค่าโฆษณาใน facebook จะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ไหม ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เป็นรูปแบบไหน เป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือในรูปแบบของนิติบุคคล (บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) 1.กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายค่าโฆษณา  หากเราดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ต้องดูว่าเราเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบไหน หากเลือกแบบเหมาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แบบนี้รายจ่ายค่าโฆษณาไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะรวมอยู่ในอัจตราเหมาหมดแล้ว แต่หากเราเลือกหัก ค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าโฆษณา facebook  ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ และต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ระบุไว้ชัดเจน 2.กรณี นิติบุคคลเป็นคนจ่ายค่าโฆษณา facebook ตอบว่าสามารถใช้ได้ค่ะ หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกิดจากการดำเนินงานของกิจการโดยตรง และเงินที่ชำระค่าโฆษณาเป็นเงินที่ออกโดยบริษัท ไม่ว่าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตร หรือจ่ายผ่านธนาคาร แต่บริษัทจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ด้วยแบบ ภ.พ.36 แทน facebook ด้วยนะค่ะ ทำไมบริษัทต้องนำส่งแบบ ภ.พ.36 และแบบ ภ.พ.36 คืออะไร แบบ ภ.พ.36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักร สาเหตุ ที่ทางบริษัทจะต้องนำส่งแทน facebook เพราะ facebook เป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ต่างประเทศแต่เราเป็นผู้ใช้บริการในประเทศ ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แทนและนำส่งแทน facebook  เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดเก็บภาษี โดยใช้แบบ[…..]

ใบกำกับภาษี (สาขา)

กรณีสถานประกอบการที่เป็นสาขาของผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นสถานที่ที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้ออกใบกำกับภาษีให้ระบุข้อความคำว่า “สาขา” โดยเลขที่ของสาขาให้ระบุเลขที่สาขาตามที่ปรากฎในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น สาขาที่ 1 สาขาที่ 01 เป็นต้น หรือระบุคำย่อที่แสดงได้ว่าเป็น สาขาที่ …. หรือระบุเป็นตัวเลขจำนวน ห้าหลักตามที่ปรากฎอยู่ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อแสดงว่าเป็นรหัสของสาขา “สาขาที่ ……” เช่น 00001 ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย

กรณีที่บริษัทต้องการปิดกิจการ แบบ ภพ.30 ต้องทำยังไง

กรณีที่บริษัทต้องการปิดกิจการ แบบ ภพ.30 ต้องทำยังไง กรณีที่บริษัท ไม่ต้องการประกอบกิจการแล้ว ก็ต้องยื่นแบบ ภพ.30 ไปก่อน จนกว่าจะเลิกประกอบกิจการ และเมื่อเลิกประกอบกิจการก็ต้องจดเลิก ภ.พ.30 เมื่อจดเลิกแล้วก็ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าสรรพากรจะมีหนังสือแจ้งว่า ไม่ต้องยื่นแล้ว