ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าถือเป็นค่ารับรองไม่

สวัสดีค่ะ เผลอแป๊ปเดียว นี้ก็ผ่านมาครึ่งปีละสำหรับนักบัญชี  นักบัญชีที่ดีก็ต้องวางแผนเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ลูกค้าหรือเจ้านายบ่นตอนปลายปี คำถามที่เจ้านายมักบ่นเราอยู่เสมอคือ ใบเสร็จค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก  ค่าของขวัญปีใหม่ เป็นรายจ่ายทางบัญชีได้ไม่ แล้วเราจะบันทึกเป็นค่าอะไรทางบัญชี และแล้วปัญหาที่นักบัญชีมักพบบ่อยก็คือ วันดีคืนดี เจ้านายก็เอาใบเสร็จค่าอาหารที่ไปทานข้าวกับครอบครัวมายื่นให้ แล้วบอกว่านี้ใช้เป็นค่ารับรองนะ ความเป็นลูกน้องที่ดีก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ก็ต้องรับมาด้วยความกระอักกระอวน ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้น นักบัญชีก็ต้องค่อยชี้แจ้งและบอกเจ้านายอยู่เสมอว่าการเลี้ยงรับรองต้องมีหลักเกณฑ์แบบไหนบ้าง เพื่อจะได้ค่อยระวัง วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าต่างๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้พูดรวมๆก็คือ “ค่ารับรอง” นั้นเองค่ะ วันนี้เรามารู้จักเรื่องค่ารับรองกันค่ะ ค่ารับรอง การใช้สิทธิค่ารับรอง ม.65 ตรี (4 ) ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) ลักษณะของค่ารับรอง.จำนวนรายจ่ายค่ารับรอง จำนวนรายจ่ายค่ารับรอง หลักฐานรายจ่ายค่ารับรอง ค่ารับรองกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 ลักษณะค่ารับรอง เป็นกรณีจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และผู้ที่ถูกรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้าง เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนเข้าร่วมในการนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น […]

อบรมสัมมนาเพื่อหัก รายจ่ายได้ 2 เท่า 55 จังหวัดเมืองรอง

ข่าวสารทางภาษีก็จะมีมาอัปเดทเรื่อยๆ ตอนนี้สรรพากรกระตุ้น “เรื่องการอบรมสัมมนา 55 จังหวัดเมืองรอง” โดยรัฐบาลให้สิทธินำรายจ่ายในการจัดอบรมสัมมนา มาหัก ค่าใช้จ่ายสูงสุดได้ 2เท่า  เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 รายจ่ายค่าอะไรนำมาใช้สิทธิได้บ้าง ค่าสัมมนา ค่าขนส่ง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมสัมมนา ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียน เงื่อนไขการใช้สิทธิ การอบรมสัมมนาจัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรอง 55 จังหวัดหรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับรายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตน หรือของบริษัทในเครือเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับ 437)พ.ศ.2548 มีหลักฐานการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาที่ชัดเจน 55 จังหวัดเมืองรองมีอะไรบ้าง นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ[…..]

จดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนและวิธีการในการจดบริษัท สิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการทั้งหมด มีดังนี้ จดจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทจำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากร ขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน ที่สำนักงานประกันสังคม จัดทำประชุมสามัญ (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่) แบบประกาศหนังสือพิมพ์และอื่นๆ จัดทำแบบคำขอยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่กรมสรรพากร จัดทำคำขอยื่นงบการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E-FILING) จัดทำคำขอยื่นขอรหัสผ่านระบบ (E-REGISTRATION) เฉพาะกรรมการเท่านั้น จัดทำสมุดทะเบียนใบหุ้น และใบหุ้นของบริษัท จดทะเบียนการนำส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICES) ที่สำนักงานประกันสังคม

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีในกิจการของตนเอง ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของกิจการ  เมื่อพระราชบัญญัติการบัญชี  2543 มีผลบังคับใช้ได้กำหนด ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

รัฐบาลใจดี ให้ธนาคารตรวจสอบธุรกรรมการเงินของทุกคนได้

ก่อนอื่นต้องขออ้างอิง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ ทำให้เกิดร่างกฎหมาย ที่ว่า…สถาบันการเงิน ต้องรายงานข้อมูล ของบุคคลที่มี “ธุรกรรมเป็นลักษณะพิเศษ” ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ในเดือน มี.ค. 2563 – ธุรกรรมเป็นลักษณะพิเศษ ได้แก่ 1. บุคคลที่ได้รับฝากเงินหรือรับโอนรวมกันปีละ 3,000 ครั้ง (จำนวนเงินน้อยแต่ถี่) 2. บุคคลที่ได้รับฝากเงินหรือรับโอนรวมกันปีละ 200 ครั้ง และยอดรวม 2,000,000 บาทขึ้นไป (เงินโอนต่อครั้งมีจำนวนมาก) – ธนาคารต้องรายงาน “ธุรกรรมเป็นลักษณะพิเศษ” ให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1. กรมสรรพากร เพื่อติดตามภาษีจากกลุ่มที่ไม่เคยเสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบจำนวน 2. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและธุรกิจมืด – บทลงโทษต่อสถาบันการเงิน 1. กรณีไม่รายงานข้อมูล จะถูกปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 2.[…..]

ทำไมต้องทำบัญชีเรามีคำตอบ !!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec imperdiet magna vel gravida eleifend. Nulla placerat dapibus consectetur. Nullam posuere tortor non quam pharetra condimentum. Mauris id venenatis dui. Cras magna tellus, tristique non dapibus eget, consectetur ut ante. Fusce ut porttitor metus. Etiam dignissim turpis nisl, vitae molestie lorem tincidunt ut. Nullam facilisis, lorem[…..]