ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชี หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่าบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หัวหน้าสำนักงาน กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่มิได้จัดตั้งในรูปนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา กรณีที่เป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีตามที่กำหนดในข้อ 7 (3) ซึ่งก็คือ ผู้ทำบัญชีที่รับทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีปีละเกินกว่า 100 รายต้องจัดให้ผู้ช่วยผุ้ทำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับผู้ทำบัญชี อย่างน้อย 1 คนในทุกๆ100 รายที่เกิน รายแรก เศษของ 100 ถ้าเกินกว่า 50 ให้นับเป็น 100 การนับจำนวนของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ให้รวมถึงผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว หรือที่ยังไม่ได้เริ่มทำการค้าขายหรือประกอบการงาน บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุตาม 1 2 3 4 5 และ6ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีของผุ้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราภาษีอากรของกรมสรรพากร

อัตราภาษีอากรของกรมสรรพากร             ในการเรียกเก็บภาษีกรมสรรพากรจะมีอัตราเรียกเก็บจากฐานจำนวนเงิน หรือคำนวณเป็นปริมาณ หรืออัตราตามมูลค่า หรือราคา แล้วแต่กรณี อัตราภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น อัตราคงที่ (Flat Rate) การเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้จะเป็นอัตราที่กำหนดคงที่  เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากกำไรสุทธิในอัตรา 20% 25% 30% ภาษีมูลค่าเพิ่ม คำนวณจาก 7% หรือ 0% ของยอดขายสินค้าหรือบริการหรือนำเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส เช่น รับจ้าง ทำของหัก 3% ค่าขนส่งหัก 1% ค่าเช่าหัก 5% ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ขายอสังหาริมทรัพย์ 3% อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) การเรียกเก็บภาษีอากรในส่วนนี้จะเป็นการเรียกเก็บตามขั้นของเงินได้พึงประเมินในแต่ละขั้น เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มตั้งแต่อัตรา 5%-37% ภาษีเงินได้นิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดย่อมเสียจากกำไรสุทธิ 1ล้านบาทแรกเสีย 20% กำไรสุทธิ 1-3[…..]

การพักงาน

การพักงาน ม.116 ในกรณีที่นายจ้างทำการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ห้ามมิให้นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อำนาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีคำสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน ในระหว่างการพักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน ม.117 เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานนับแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป โดยให้คำนวณเงินที่นายจ้างจ่ายตาม ม.116 เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามมาตรานี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี

การบริจาคกับภาษีอากร

การบริจาคกับภาษีอากร บริจาคอย่างไรเป็นรายจ่ายได้สูงสุดทางภาษีอากรเงินบริจาคที่ กม ให้ใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีมีดังนี้ เงินบริจาคการกุศลสาธารณะ พื้นฐานมี 5อย่าง วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สถานพยาบาลของทางราชการ มูลนิธิที่ได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) ได้แก่ การส่งเสริมอนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม กม. ว่าด้วยการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติตาม กม. ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ การคุ้มครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตาม กม. ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ การส่งเสริม คุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม กม. ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การควบคุม ป้องกัน แก้ไข ตลอดจนการลดและขจัดอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจ่ายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษและของเสียอันตราย ตาม กม. ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม กม. ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ การบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตาม กม. ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ[…..]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ การแถมสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ การแถมสินค้า กรณีการแถมสินค้าที่ต้องเสีย Vat การแถมสินค้าที่ไม่ได้แถมไปพร้อมกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ หรือมูลค่าของสินค้าที่แถมมากกว่ามูลค่าของสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้ ดังนี้ การแถมสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน แถมให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และแม้ว่าจะได้แถมไปพร้อมกับการขายสินค้า หรือการให้บริการก็ตาม แต่มูลค่าของสินค้าที่แถมนั้นมีมูลค่ามากกว่าของสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้ การแถมสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ เป็นปริมาณหรือมูลค่าตามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนกำหนดไว้แต่ได้แถมสินค้าไปต่างหากจากการขายสินค้าหรือการให้บริการตามปกติ กรณีการแถมสินค้าที่ไม่ต้องเสีย Vat การแถมสินค้าที่ได้แถมไปพร้อมกับการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยมูลค่าของสินค้าที่แถมจะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของบริการที่ให้ การเปลี่ยนอะไหล่ หรือการซ่อมแซมสินค้าหรือบริการที่มีการรับประกัน ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือมีการให้บริการโดยมีการรับประกันสินค้าหรือบริการที่มีการชำรุดบกพร่อง หรือเพื่อเหตุอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ตัวอย่าง คำถาม บริษัทฯเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบ กิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดให้มีน้ำดื่มซึ่งระบุข้อความที่ขวดน้ำดื่มว่า สินค้า แถมห้ามจำหน่าย เป็นของแถมให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงขอ ทราบว่า บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าน้ำดื่มดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐาน ภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร คำตอบ  กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขาย สินค้าหรือให้บริการ โดยมีการแถมสินค้าพร้อมกับการขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้น จะเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียว กับสินค้าหรือบริการที่ขายหรือไม่ หากมูลค่าของสินค้าที่แถมไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ มูลค่าของสินค้าที่ แถมไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี แต่อย่างใด ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร[…..]

ส่วนลด

Vat กับ การให้ส่วนลด ส่วนลดการค้า (Trade Discount) ผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถนำส่วนลดที่ได้ลดให้ในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ หรือส่วนลดการค้า มาหักออกจากมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ก่อนที่จะคำนวณภาษีขายหรือ VAT ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องแสดงส่วนลดการค้าให้เห็นชัดแจ้งไว้ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทุกครั้งที่มีการให้ส่วนลดการค้า ยกเว้น กรณีผู้ประกอบการ ที่เป็นผ๔ค้าปลีกหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมากซึ่งได้สิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อจะไม่แสดงส่วนลดการค้าไว้ก็ได้ ตัวอย่าง  บริษัท มอบบัตรกำนัลให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นส่วนลด เพื่อมาใช้บริการในครั้งต่อไป เมื่อมีการใช้บริการครั้งที่สองลูกค้าได้นำบัตรกำนัลที่ได้รับไปมาแสดง ส่วนลดดังกล่าวถือเป็น ส่วนลดที่ผู้ขายให้ให้ผู้ซื้อในขณะขายสินค้าหรือบริการตาม ม.79 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้บริษัท ออกใบกำกับภาษีโดยใช้ราคาสินค้าหรือบริการ หักด้วยส่วนลดตามบัตรกำนัลเป็นมูลค่าของฐานภาษี โดยระบุลงไปชัดแจ้งถึงส่วนลดนั้น ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) สำหรับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เนื่องจากความรับผิดในการเสีย Vat ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ผลกระทบเกี่ยวกับฐานภาษีที่จะคำนวณ vat จึงมีเฉพาะแต่เพียงส่วนลดการค้าเท่านั้น ส่วนลดเงินสดจึงเป็นเพียงลดจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้ต้องชำระโดนจะไม่กระทบต่อจำนวน vat ที่ผู้ประกอบการ ได้บันทึกเป็นภาษีขายไว้แล้วตั้งแต่เมื่อส่งมอบสินค้า ตัวอย่าง ขายสินค้าเงินเชื่อ 100,000 บาท ค่า vat 10,000 บาท กำหนดเงื่อนไขในการชำระหนี้[…..]

ค่ากาแฟ ค่าน้ำตาลขอคืนภาษีได้ไหม

หลายบริษัทมักสงสัยว่า ค่ากาแฟ ค่าน้ำตาล ค่าผงซักฟอง น้ำปลา ค่าซอสปรุงรส บันทึกบัญชีได้มัยแล้วภาษีซื้อละขอคืนได้              หรือเปล่า มาดูกันค่าว่าเป็นยังไง บริษัทมีสวัสดิการด้านอาหารให้พนักงานวันละ 3 มื้อ ภาษีซื้อที่เกิดจาก ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำตาล และคอฟฟี่เมทสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทจัดหาไว้ให้พนักงานรับประทานในเวลาปฏิบัติงานและภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการทำอาหารให้แก่พนักงาน ได้แก่ ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด เช่น ผงซักฟอก น้ำปลา ซอสปรุงรส  เป็นต้น เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบการของบริษัทฯ และไม่ใช่ภาษีซื้ออันเกิดจากการรับรอง จึงไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม บริษัทสามารถนำภาษีซื้อดังกล่าวไปหักได้ ส่วนภาษีซื้ออันเกิดจากค่าเครื่องดื่ม ค่ากาแฟ ค่าน้ำตาลและคอฟฟี่เมท สำหรับรับรองลูกค้า เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรอง จึงเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่สามารถขอคืนภาษีหรือนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มีใครกันบ้างที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 1)   บุคคลธรรมดา 2)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 4)   กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 5)  วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีนิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีดังนี้ (1)   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี(ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี (2)   การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ยังมีนิติบุคคลอีกบางประเภทที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แต่ได้รับการยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ได้แก่ (1)   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ (2)   บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (3)   บริษัทจำกัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง ประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (4)   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญา